تعرفه خدمات

ردیف موضوع مبلغ (ریال )
1 هاست 1 کیگ  7.200.000
2 هاست 3 کیگ  12.000.000
3 هاست 5 کیگ 16.000.000
4 دامنه  .com 3.720.000
5 دامنه  .ir 250.000
6 دامنه  .net 4.960.000
7 دامنه  .info 5.890.000
8 گواهی SSL 2.480.000
9 طراحی سایت اختصاصی از 500.000.000 
10 طراحی سایت اختصاصی وردپرس از 250.000.000 
11 پکیج سئو سالانه از 480.000.000